ประกาศ สปส. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น

19 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น  ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต